PostboxNL voor de beste service

PostboxNL – Algemene Voorwaarden

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te downloaden in PDF

Artikel 1 Definities
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten betreffende de terbeschikkingstelling door PostboxNL BV van een Postboxnummer en de daarbij behorende dienstverlening.
a. Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd op www.voorwaarden.net (http://www.voorwaarden.net/opvragen/GLITGOGHMKGW/)
b. Overeenkomst: Door de Postboxhouder ingevuld en door PostboxNL BV geaccordeerd elektronisch of fysiek formulier, door middel waarvan PostboxNL BV aan de Postboxhouder een Postboxnummer toekent, met bijbehorende bijlagen, waaronder deze Algemene Voorwaarden.
c. Postboxhouder: De rechtspersoon, personenvennootschap, maatschap of natuurlijke persoon die de Overeenkomst met PostboxNL BV aangaat.
d. Postboxnummer: In de Overeenkomst gespecificeerd letter en nummer met bijbehorend adres waaraan voor de Postboxhouder bestemde zendingen geadresseerd dienen te worden;
e. Autorisatiecode: Een door PostboxNL BV aan de Postboxhouder verstrekte unieke code.
f. Periode: Periode van 4 aaneengesloten weken. Een kalenderjaar bestaat uit 13 periodes.
g. Instellingen: De Postbox instellingen die de postboxhouder zelf kan bepalen waaronder het scannen, doorsturen en bewaren van post en/of pakketten, alsook de mogelijkheid reclame te filteren en andere instellingen.
h. Depot: Een online ‘portemonnee’ die wordt gevuld door de Postboxhouder en PostboxNL de kosten voor de dienstverlening mee verrekend.
i. PriPost BV: Is een handelsnaam van PostboxNL BV. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op PriPost BV

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PostboxNL BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen PostboxNL BV en de Postboxhouder.
2.2 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Postboxhouder ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Postboxhouder op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Postboxhouder langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de Postboxhouder zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
2.4 PostboxNL BV stelt aan de Postboxhouder het Postboxnummer ter beschikking dat is vermeld in de Overeenkomst.
2.5 PostboxNL BV verzamelt en behandelt de ontvangen post en pakketten die voor het Postboxnummer zijn bestemd overeenkomstig de instellingen die de Postboxhouder heeft aangegeven middels het daarvoor bestemde elektronische formulier. Heeft de Postboxhouder deze (nog) niet ingesteld zijn altijd de standaard instellingen van kracht.
2.6 Door de Postboxhouder opgestelde en/of gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 3 Verplichtingen Postboxhouder
3.1 De Postboxhouder dient te beschikken over een vast verblijf-, woon- en/of vestigingsadres, dat hij dient vermelden in de Overeenkomst.
3.2 De Postboxhouder is ten allen tijde verplicht PostboxNL BV een e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken waarop de Postboxhouder bereikbaar is. Postboxhouder is verantwoordelijk wanneer berichten niet door de Postboxhouder kunnen ontvangen of niet worden gelezen.
3.3a Omdat PostboxNL wettelijk verplicht is de identiteit van haar klanten te controleren dient de Postboxhouder hieraan mee te werken door inzage te geven in een officieel identiteitsbewijs.
3.3b In het geval van een bedrijfsaanvraag dient de Postboxhouder eveneens een uittreksel uit de KvK te overleggen (max 6 maanden oud) waarop de natuurlijk persoon als bestuurder staat vermeld.
3.3c In geval van een (adres) wijziging en/of twijfel over de juistheid van de door de Postboxhouder verstrekte gegevens, kan PostboxNL aanvullende gegevens verzoeken.
3.4 Het is de Postboxhouder niet toegestaan de Postbox te gebruiken voor illegale activiteiten/zendingen of voor een ander doel te gebruiken dan als postadres en/of voor de ontvangst van zendingen.
3.5 Het is de Postboxhouder verplicht de autorisatiecode geheim te houden en onder geen enkel beding te verstrekken aan derden. Mocht het vermoeden bestaan dat deze code kan worden of is misbruikt kan de Postboxhouder kosteloos verzoeken om een nieuwe code. Ook indien PostboxNL misbruik vermoed kan deze een nieuwe code verstrekken en/of vragen voor aanvullende verificatie van de Postboxhouder.
3.6 De Postboxhouder dient PostboxNL direct informeren indien er een wijziging plaatsvindt in de door hem ten behoeve van de Overeenkomst aan PostboxNL BV verstrekte gegevens.
3.7 De Postboxhouder dient zijn/haar relaties op de hoogte te brengen omtrent het vermelden van het boxnummer in de adressering. Indien dit door technische redenen niet mogelijk is te vermelden, zal PostboxNL BV de exacte geadresseerde aanhouden als Postboxhouder. Indien geadresseerde niet te herleidden is naar het correcte boxnummer zal de post geretourneerd worden aan de afzender met het verzoek de post juist te adresseren.
3.8 Bij het ontbreken van een Postboxnummer kan PostboxNL voor ieder poststuk afzonderlijk kosten in rekening brengen bij de Postboxhouder tenzij deze aannemelijk kan maken dat vermelding van het boxnummer door de afzender om automatiseringsredenen niet mogelijk is.
3.9 Elke wijziging die de Postboxhouder gedurende de looptijd van de overeenkomst aanbrengt in de overeenkomst en/of de instellingen zijn Postbox vallen ook onder deze overeenkomst.
3.10 De Postboxhouder is verantwoordelijk voor de juistheid van eventuele extra (bedrijfsnamen) namen die als geadresseerde worden toegevoegd. Met het toevoegen van deze namen geeft de Postboxhouder uitdrukkelijk aan dat hij een relatie heeft met de personen en/of bedrijven en bevoegd is post te ontvangen voor deze personen.

Artikel 4 Wijziging van voorwaarden
4.1 PostboxNL BV behoudt zich het recht voor de Overeenkomst te wijzigen of te beëindigen, indien dit uit oogpunt van haar bedrijfsvoering gerechtvaardigd is, mede in aanmerking genomen het belang van de betrokken Postboxhouder(s). PostboxNL BV zal de Postboxhouder steeds informeren omtrent een dergelijke wijziging. Bij belangrijke veranderingen zoals bij beëindiging van de Overeenkomst bedraagt de voorafgaande informatietermijn minimaal 1 periode voor de datum van de ingang van de wijziging(en).
4.2 Indien de Postboxhouder niet instemt met een wijziging als bedoeld in het voorgaande lid, heeft deze het recht de Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 periode, op te zeggen. PostboxNL BV zal in dat geval overgaan tot restitutie van het overgebleven saldo in depot.

Artikel 5 Activering en vergoedingen
5.1 Direct na de online aanvraag en de bevestigingsmail is het Postboxnummer beschikbaar voor de Postboxhouder om te gebruiken en te communiceren.
5.3 PostboxNL BV hanteert een prepaid betalingssysteem waarmee de gemaakte kosten door PostboxNL BV worden verrekend.
5.4 De Postboxhouder is verplicht bij, of uiterlijk binnen 12 dagen na, de aanvraag, van een Postbox het aangegeven bedrag in zijn depot te storten. Hierna vervalt zijn aanvraag en de aanspraak bij het gereserveerde Postboxnummer.
5.5 PostboxNL BV is gerechtigd de hoogte van het minimum saldo in depot te wijzigen indien de hoeveelheid post/pakketten, frequentie van versturen, de locatie of gewicht van de zendingen hiertoe aanleiding geven.
5.6 De op de website van PostboxNL BV (www.postboxnl.nl/tarieven) genoemde tarieven kunnen tussentijds worden gewijzigd. Tarieven welke worden aangegeven als weektarieven worden op de maandag in rekening gebracht waarbij een gedeelte van een week wordt gezien als een hele week.
5.7 Eventuele kosten voor het storten van saldo in depot komen voor rekening van de Postboxhouder.
5.8 In het geval van verzending waarvoor aanvullende (export)documenten zijn vereist exportdocumenten verstrekt PostboxNL de noodzakelijke (blanco) documenten aan de Postboxhouder die voor verdere invulling en ondertekening zorg draagt en verantwoordelijk is. PostboxNL kan hiervoor aanvullende kosten in rekening brengen. PostboxNL is nimmer verantwoordelijk voor het opstellen van exportdocumenten en voert geen controle uit op de juistheid daarvan.
5.9 Indien PostboxNL eventuele inklarings- en/of rembourskosten namens de Postboxhouder voldoet zal de Postboxhouder hiervoor een betaallink ontvangen met het verzoek de bedrag te voldoen. Hierna zal de zending namens de Postboxhouder in ontvangst worden genomen en verder worden verwerkt, indien het saldo in depot dit toestaat. Eventuele extra administratiekosten voor het aannemen van betaalde zendingen kunnen van toepassing zijn.

Artikel 6 Depot, borg, incasso & facturatie
6.1 Het is de Postboxhouder verplicht voldoende saldo in zijn depot te hebben om de inkomende post te kunnen verwerken en de lopende kosten te voldoen.
6.2 Indien het saldo in depot onder een bepaald niveau komt ontvangt de Postboxhouder per e-mail bericht het verzoek het saldo aan te vullen.
6.3 Indien de Postboxhouder gebruikt maakt van de mogelijkheid het saldo in depot aan te vullen middels een automatisch incasso zijn de volgende voorwaarden hierop van toepassing:
a. De hoogte van het te incasseren bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid post die wij verwerken.
b. Zodra het saldo in uw depot het drempel bedrag bereikt,​ ontvangt u hier​over​ per e-mail bericht en zal er binnen enkele dagen een incasso plaatsvinden. Het geïncasseerde bedrag wordt vervolgens gestort in uw depot.
c. Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid tot incasseren dient er een borg te worden voldaan of verrekend. De hoogte van deze borg is afhankelijk van de hoeveelheid post die PostboxNL voor u verwerkt en kan tussentijds worden aangepast.
d. Er dient te alle tijde een minimum bedrag in depot te blijven staan waarmee na een eventuele beëindiging de post in de laatste 4 weken nog kan worden verwerkt.
e. Na beëindiging van de overeenkomst zal het restsaldo en de borg 9 weken na beëindiging worden teruggestort.
f. Bij een eventuele stornering krijgt de Postbox de status STANDBY
g. U kunt te allen tijde een eenmaal afgegeven machtiging intrekken of wijzigen.
h. PostboxNL BV voldoet aan de SEPA regelgeving
6.4 Voor bedrijven is het mogelijk, na overleg en goedkeuring van PostboxNL, te betalen op factuur. In dit geval is facturatie achteraf mogelijk met een betalingstermijn van 14 dagen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient er een borg te worden voldaan die tussentijds kan worden aangepast.
6.5 PostboxNL BV verstuurd na afloop van elke periode binnen één week na afloop van deze periode, een gebruikersoverzicht/factuur per e-mail naar de Postboxhouder.

Artikel 7 Postboxstatus STANDBY
7.1 In de volgende gevallen kan de postverwerking worden stilgelegd, worden er geen pakketten en/of aangetekende stukken aangenomen en krijgt de Postbox de status STANDBY:
a. indien het saldo in depot onvoldoende is om 2 periodes vastrechtkosten en één zending per post door te sturen.
b. indien het depotbedrag ontoereikend is om de kosten te dekken voor het verwerken van de post.
c. indien een of meer van de volgende documenten ontbreken/ongeldig zijn:
- de door de aanvrager getekende Postbox overeenkomst
- uittreksel KvK
- Geldig ID bewijs (Paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Rijbewijs, ID-kaart of paspoort uit een EER-land, Nederlands vreemdelingendocument)
d. indien er een vermoeden is van frauduleus of onwettig handelen door de Postboxhouder of een geadresseerde.
e. indien de Postboxhouder tevens een overeenkomst heeft met Beesiks BV en daar een betalingsachterstand heeft.
7.3 De Postboxhouder zal omtrent de status van zijn Postbox per e-mail worden geïnformeerd. Pas wanneer de reden van STANDBY wordt opgelost zal postverwerking worden hervat.
7.4 Indien de Postbox een STANDBY status heeft kunnen kosten voor o.a. het bewaren van post en administratieve – en gebruikskosten in rekening worden gebracht en ontheft dit de Postboxhouder niet van de betalingsverplichting.

Artikel 8 Duur en einde van de Overeenkomst
8.1 De overeenkomst kent geen minimale of maximale termijn en kan op elk moment worden beëindigd.
8.2 Beëindiging van de overeenkomst door de Postboxhouder kan uitsluitend en alleen worden aangegeven via het daarvoor bedoelde formulier op onze website met gebruikmaking van de autorisatiecode.
8.3 De Overeenkomst eindigt in de volgende gevallen (al dan niet tussentijds):
a. door ontbinding van de Overeenkomst in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek;
b. bij opzegging door de Postboxhouder in overeenstemming met artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden;
8.4 De Postboxhouder heeft het recht de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1 en met opzegtermijn van ten minste één periode van 4 volledige weken op elk moment op te zeggen. Vanaf de maandag gevolgd op door de Postboxhouder aangegeven beëindigingsdatum gaan deze vier weken tellen en wordt de Postbox altijd beëindigd op de zondag in laatste week.
8.5 In de volgende gevallen heeft PostboxNL BV het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door enkel schriftelijke kennisgeving aan de Postboxhouder op te zeggen zonder in verband daarmee tot schadevergoeding gehouden te zijn:
a. niet-nakoming van de Overeenkomst na daartoe in gebreke te zijn gesteld en de Postboxhouder in verzuim verkeert in de nakoming van zijn verplichtingen;
b. in geval van schuldsanering, bedrijfsliquidatie, surseance van betaling of faillissement van de Postboxhouder;
c. indien het vermoeden bestaat dat gebruik van de Postbox en/of het Postboxnummer voor doeleinden in strijd met enige wettelijke bepaling en/of het doel waarvoor de Postbox bestemd is. Dit is ter beoordeling van PostboxNL BV;
d. indien klachten over ernstige en/of aanhoudende inbreuken op de Nederlandse Reclame Code bevestigd zijn door een uitspraak van de Reclame Code Commissie of indien door een rechterlijke instantie of een (wettelijke) toezichthouder is bepaald dat er sprake is van misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de Postbox, waaronder (maar niet beperkt tot) het gebruik van de Postbox voor frauduleuze activiteiten en het gebruik van de Postbox voor misleidende reclame.
e. Indien Postboxhouder tevens een overeenkomst heeft bij Beesiks BV en daar een betalingsachterstand heeft
f. Indien door of vanwege wijzigingen in het beleid of voorwaarden van PostNL M&S, PostboxNL BV hiertoe gedwongen wordt. 8.6 Wanneer na beëindiging van de Overeenkomst nog een positief saldo in depot is blijven staan, zal PostboxNL BV dit terugstorten op het opgegeven rekeningnummer van de Postboxhouder. Behoudens nadere afspraken met de Postboxhouder worden nadien ontvangen zendingen geretourneerd aan de afzender of, indien de afzender onbekend is, doorgezonden naar de afdeling ‘Onbestelbare Zendingen’ van PostNL.
8.7 Als gevolg en in overeenstemming met artikel 8.6 zal PostboxNL BV één periode na het beëindigen van de Overeenkomst het nog in depot zijnde restbedrag restitueren. Eventuele bijkomende bancaire kosten in verband met het overmaken naar het buitenland of alternatieve betalingswijze komen voor rekening van de Postboxhouder.
8.8 Wettelijke afkoelingsperiode: U heeft het recht uw aanvraag tot 14 dagen na dagtekening door PostboxNL BV zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige depotbedrag gecrediteerd. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@postboxnl.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde depotbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw annulering terugstorten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 PostboxNL BV is jegens de Postboxhouder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies, beschadiging of vertraagde aflevering van zendingen die zij ten behoeve van de Postboxhouder verstuurd (o.a. via PostNL).
9.2 Voor andere schade dan bedoeld in artikel 9.1, voor zover voortvloeiend uit toerekenbare tekortkoming van PostboxNL BV, is PostboxNL BV aansprakelijk tot een maximum van 50 euro.
9.3 PostboxNL BV kan zich niet beroepen op het bepaalde in artikel 9.1 en/of art. 9.2 van deze Algemene Voorwaarden voor zover de schade is ontstaan uit eigen handelen of nalaten van PostboxNL BV, geschied hetzij met de opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
9.4 PostboxNL BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade die Postboxhouder ondervindt door of vanwege het beëindigen van deze overeenkomst en/of indien de Postbox op STANDBY staat.
9.5 De Postboxhouder is te alle tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de ontvangen poststukken en/of pakketten in zijn Postbox. PostboxNL kan nimmer aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van een poststuk of pakket onjuist, onvolledig en/of beschadigd is. Dit geldt zowel voor de ontvangst als voor het doorsturen naar de Postboxhouder.

Artikel 10 Bescherming van (persoons)gegevens
10.1 PostboxNL BV gebruikt de in het kader van de Overeenkomst vastgelegde gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst en voor een goede dienstverlening. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet.
10.2 PostboxNL BV gebruikt op geen enkele manier de persoonsgegevens voor werving en/of voor commerciële en charitatieve doeleinden van haarzelf of derden. Persoonsgegevens worden nimmer ter beschikking van derden gesteld.
10.3 PostboxNL BV behoudt zich het recht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
10.4 PostboxNL handelt in overeenstemming met en voldoet aan het gestelde in de Wwft.
10.5 PostboxNL controleert de juistheid van ID bewijzen o.a. bij crimimail/rentalcheck.

Artikel 11 Klachtenregeling
11.1 PostboxNL BV behandelt klachten overeenkomstig onze klachtenprocedure.
11.2 Klachten moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de PostboxNL BV, nadat de Postboxhouder de gebreken heeft geconstateerd.
11.3 Bij PostboxNL BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Wanneer een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PostboxNL BV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Postboxhouder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
11.5 Bij klachten dient de Postboxhouder zich allereerst te wenden tot de franchisenemer van PostboxNL waaronder de Postboxhouder resulteert. Van elke klacht brengt de betreffende franchisenemer PostboxNL BV onverwijld op de hoogte. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel PostboxNL als de Postboxhouder stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Postboxhouder betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 12 Geschillen
12.1 Op overeenkomsten tussen PostboxNL BV en de Postboxhouder waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Indien partijen er middels de geschillenregeling niet uitkomen verplicht zowel de Postboxhouder als PostboxNL in de eerste aanleg mediation aan te wenden om tot een oplossing te komen.
12.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 13 Onze gegevens

Bedrijfsnaam: PostboxNL BV
Kantooradres: Gravin Juliana van Stolberglaan 31, 2263AB Leidschendam
Postadres: Postbus 1000 t.a.v. Box A1, 2260BA Leidschendam
KvK nummer: 65007956
BTW nummer: NL855943993B01

Einde algemene voorwaarden
(aangepast 12-04-2017)

De waardering van www.postboxnl.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.8/10 gebaseerd op 65 reviews.